Jeden Montag

19.00 - 20.30

Tango 1

20.30 - 22.00

Tango 2